PRIVACY & COOKIES POLICY

RESPECT VOOR UW PRIVACY

We zetten ons in om uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit beleid wordt uiteengezet op welke grond de persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt via de website. We bewaren bepaalde basisgegevens wanneer u onze website bezoekt. We vinden het belangrijk dat deze informatie veilig blijft en dat we u informeren wat we ermee doen. U kunt ervoor kiezen informatie aan ons te verstrekken die als persoonsgegevens wordt beschouwd. De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

GEGEVENSBEVEILIGING EN -VERTROUWELIJKHEID

We nemen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Alle verwerkers van persoonsgegevens en derden die we betrekken bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met encryptieprotocollen, en verwijzen u daarvoor naar onze Cloud providers: https://www.officebox.nl/en https://rfy.nl/. Wij gebruiken computersystemen met beperkte toegangsprotocollen op locaties waar de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die u naar ons verzendt met behulp van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen worden beschermd.

MINDERJARIGEN

Als u minderjarig bent en u onze website gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens alleen met toestemming van uw ouder(s) of uw voogd via de website verstrekken. Als u een ouder of voogd bent en u geeft toestemming aan een minderjarige om persoonsgegevens via de website te verstrekken, stemt u in met dit beleid wat betreft het gebruik van de website door de minderjarige.

EXTERNE DIENSTVERLENERS

Deze website omvat links naar websites van externe dienstverleners die namens ons diensten mogen verrichten (bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren). U herkent websites van externe dienstverleners doordat ze er anders uitzien en het adres in de adresbalk van uw browser verandert. Wij controleren op het moment dat wij externe dienstverleners selecteren en periodiek daarna het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van deze dienstverleners om er zeker van te zijn dat ze aan dezelfde normen voldoen. Als u vragen hebt over het beleid van een externe dienstverlener, verwijzen wij u naar de website van deze dienstverlener.

MELDING VAN BELEIDSWIJZIGINGEN

We zijn voortdurend bezig deze website te verbeteren, nieuwe functies en opties toe te voegen, en onze bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen en ook de veranderingen in de wetgeving en de aard van technologie zal de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt ons beleid aan te passen zullen we de betreffende veranderingen op deze pagina vermelden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.

 ACTIEVE SCRIPTS OF JAVASCRIPT

Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van onze site te verbeteren. Scripttechnologie maakt het mogelijk u sneller van informatie te voorzien. Scripts worden nooit gebruikt om software op uw computer te installeren of om zonder toestemming informatie over u te verzamelen.

Sommige onderdelen van de site werken alleen correct als actieve scripts of JavaScript in uw browser zijn ingeschakeld. Bij de meeste browsers kunt u deze functies voor specifieke sites in- en uitschakelen. Zie de helpdocumentatie van uw browser voor instructies.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze website is toegankelijk zonder gebruikersregistratie of het verstrekken van andere gegevens. Inzage in uw dossier is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers maar daarvoor wordt u verwezen naar de link van 2look dat onderdeel is van de website van http://www.2work.nl/. Voor gebruikers die verzoeken of aanmeldingsformulieren indienen of voor gebruikers van wie de persoonsgegevens door een hulpverlener zijn doorgezonden. We verwerken uw persoonsgegevens dan automatisch aangenomen op basis van uw toestemming. In bepaalde situaties kan het zijn dat er voor ons een gerechtvaardigde juridische grondslag bestaat om door te gaan met de verwerking van uw gegevens wanneer u uw toestemming intrekt, op voorwaarde dat aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan.

Persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat op het moment van verstrekking is genoemd. Dat doel kan het volgende omvatten:

Accounts. Het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u of/en uw hulpverlener een account voor 2look op deze website aanvraagt, extra geld aanvraagt of enige andere informatie verstrekt, kan gebruikt worden om contact met u op te nemen over uw dossier. Als u bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeet en om hulp of informatie vraagt bij het aanmelden of alle overige zaken, wordt er een bericht verzonden naar het e-mailadres dat u in uw gebruikersprofiel hebt opgegeven.

Aanmeldingsformulieren. U kunt op deze website een aanmelding indienen of uw gemeente kan via deze website namens u een aanmelding indienen. In dat geval worden de verstrekte gegevens alleen gebruikt voor de verwerking en behandeling van uw aanmelding en voor verwante administratieve doeleinden. Wanneer het noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanmelding kunnen uw aanmeldingsgegevens ook worden gedeeld met andere instanties zo ver als dat wettelijk is vereist.

Overige doeleinden. U kunt voor andere doeleinden zoals het aanvragen van extra leefgeld of het indienen van een aanmeldingsformulier persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) opgeven. In alle gevallen informeren we u over het doel waarvoor u wordt gevraagd uw gegevens te verstrekken tenzij dit logisch noodzakelijke gegevens zijn om het bewind te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden welke niet logisch en wettelijk voortvloeien voor het uitvoeren van het bewind.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt en we bewaren de gegevens uitsluitend zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van deze doeleinden of voor andere legitieme doeleinden die van toepassing kunnen zijn. Als u er in deze situaties voor kiest om gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de website of dat we niet kunnen voldoen aan uw aanvraag.

De gegevens die u in uw aanmelding of aanvraag verstrekt, zijn toegankelijk voor de verwerkers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van het doel van gegevensverwerking en/of de medewerkers van de technische ondersteuning die zich bezighouden met de werking en het onderhoud van het technische systeem. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan niemand anders, tenzij (1) dit noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst te verlenen en wij u dit uitdrukkelijk hebben gemeld, (2) wij te goeder trouw mogen aannemen dat de onthulling van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, (3) naar aanleiding van een verzoek van opsporingsinstanties of (4) voor het vaststellen en voorkomen van fraude bij beveiligings- of technische problemen. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens uitsluitend om deze redenen aan derden verstrekken. Door u verstrekte persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, verhandeld of verhuurd.

UW RECHTEN

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens treffen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en actueel blijven voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Afhankelijk van de toepasselijke plaatselijke gegevensbeschermingswetgeving kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt:

  • in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke wetgeving kunt u informatie opvragen over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens;
  • u kunt verzoeken om inzage in, correctie van, verwijdering van of blokkering van uw persoonsgegevens als die onvolledig of onjuist zijn;
  • wanneer u hiervoor gegronde redenen hebt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken om uw gegevens niet verder te verwerken.

Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, wanneer u voldoende bewijs hebt geleverd van uw identiteit en in voldoende informatie hebt voorzien om ons in staat te stellen uw persoonsgegevens vast te stellen, neemt de betreffende verwerkingsverantwoordelijke dit verzoek op redelijke wijze in overweging, waarbij de belangen die de betrokkene heeft bij de inzage, correctie en verwijdering van de gegevens worden afgezet tegen de legitieme belangen van de organisatie. Hierbij wordt onder andere afgewogen of inwilliging van het verzoek het recht van de organisatie op vrijheid van godsdienst(beoefening) in gevaar zou brengen. We zullen ook eventuele derden op de hoogte stellen van de noodzakelijke veranderingen.

Houd alstublieft in gedachte dat uw gegevens niet kunnen worden verwijderd wanneer verwerking wettelijk vereist is of wanneer de gegevens op andere juridische gronden kunnen worden bewaard. Verwijdering van dergelijke informatie zou op onredelijke wijze inbreuk maken op de wet- en regelgeving van de overheid. Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen zijn onderworpen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of aan de ons opgelegde vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten. U kunt ook een klacht indienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van de gegevens die u via deze website hebt verstrekt.